• Szczegóły
 • Inne
 • Polska w strefie euro? Będzie debata o tym, kiedy i jak.

  Start  /  News  /  Polska w strefie euro? Będzie debata o tym, kiedy i jak.
     czwartek, 30 Październik , 2014
     19:42
     Miejsce:
     News
  Bilety:
  Brak informacji.
  !!WROCLIVE POLECA!!

  • AJAX Calendar

   Październik 2014
   P W Ś C P S N
   « Wrz   Lis »
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031  
Polska w strefie euro? Będzie debata o tym, kiedy i jak.

Start  /  News  /  Polska w strefie euro? Będzie debata o tym, kiedy i jak.

debata

Czy doczekamy czasów, view gdy Polacy b?d? zarabia? w euro i ilu z nich tego oczekuje? Czy obawy spo?eczne, cheap ?e po wprowadzeniu nowej waluty codzienne rachunki wzrosn?, tadalafil s? uzasadnione? Odpowiedzi na te i wiele innych pyta? dotycz?cych przyj?cia przez Polsk? wspólnej europejskiej waluty padn? ju? 5 listopada o godz. 14.00, podczas debaty p.t. „Euro w Polsce– jak i kiedy”, która odb?dzie si? na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc?awiu. W dyskusji wezm? udzia? eksperci z Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego oraz ?wiata nauki i biznesu.

Debata p.t. „Euro w Polsce – jak i kiedy?” towarzyszy uroczysto?ci otwarcia znanej nie tylko wielu polskim, ale i europejskim miastom, wystawy p.t. „Euro, waluta europejska”. Ekspozycja ta w ciekawy sposób przedstawia histori? euro oraz nieznane fakty dotycz?ce tej waluty, a tak?e sam proces, który doprowadzi? do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Wystaw? przygotowa?a Komisja Europejska we wspó?pracy z Narodowym Bankiem Polskim. Jej otwarcie nast?pi w ?rod?, 5 listopada, o godz. 13.00, a godzin? pó?niej (o godz. 14.00) rozpocznie si? oczekiwana przez wielu ekonomistów i zwyk?ych obywateli debata po?wi?cona min. faktom i mitom zwi?zanym przyst?pieniem w przysz?o?ci naszego kraju do strefy euro.

W gronie uczestników debaty pojawi? si? wybitni ekonomi?ci i znawcy tematyki zwi?zanej z walut? euro: prof. dr hab. Ma?gorzata Zaleska, Cz?onek Zarz?du Narodowego Banku Polskiego, Bartosz Otachel, doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu oraz Pawe? Panczyj, dyrektor zarz?dzaj?cy Zwi?zku Liderów Sektora Us?ug Biznesowych. Debat? poprowadzi redaktor Krzysztof Jano?, dziennikarz specjalizuj?cy w tematyce gospodarczej z serwisu Money.pl.

Uczestnicy debaty dyskutowa? b?d? o potencjalnych skutkach przyj?cia wspólnej waluty europejskiej w naszym kraju w kontek?cie aktualnej sytuacji ekonomicznej w pa?stwach strefy euro oraz specyfiki polskiej gospodarki. Podejm? te? prób? odpowiedzi na pytania, jaka perspektywa czasowa  oraz jakie warunki ekonomiczne zwi?zane z przyj?ciem euro by?yby najkorzystniejsze dla Polski i Polaków.

Zarówno debata, jak i sama wystawa, maj? cel edukacyjny i s?u?? stymulowaniu narodowej debaty na temat przyst?pienia Polski do strefy euro oraz prze?amaniu wielu stereotypów, które zwi?zane s? ze zmian? narodowej waluty. Wydarzenie to adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych gospodark? i ma s?u?y? dostarczeniu rzetelnej informacji na temat korzy?ci i zagro?e? zwi?zanych z przyj?ciem przez Polsk? waluty euro.

Organizatorzy debaty – Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu zapraszaj? wszystkich zainteresowanych do Biblioteki G?ównej Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Komandorskiej 118/120, budynek U. Otwarcie wystawy zaplanowano na godz. 13.00, a debata rozpocznie si? o godz. 14.00. Wst?p wolny.

Ca?e wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu debat na tematy zwi?zane z szeroko rozumian? integracj? europejsk? p.t. „Z Widokiem na Europ?” organizowanych cyklicznie przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce we wspó?pracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wroc?awiu.

Wydarzenie: Debata p.t. „Euro w Polsce – jak i kiedy” organizowana przy okazji uroczystego otwarcia wystawy p.t. „Euro, waluta europejska”. Debata odbywa si? w ramach cyklu „Z Widokiem na Europ?”

Kiedy: 5 listopada, ?roda, godz. 14.00 (godzin? po otwarciu wystawy „Euro, waluta europejska”)

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu, Biblioteka G?ówna, przy ul. Komandorskiej 118/120, budynek U, parter

Organizatorzy: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowy Bank Polski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu

Organizatorzy prosz? o potwierdzenia przybycia: do dn. 3 listopada 2014 r. na adres mailowy: piotr.toczynski@nbp.pl, tel.: 22 187 13 28 lub 519 069 309

Spotkania „Z Widokiem na Europ?” to debaty, wyk?ady lub spotkania z ciekawymi osobami organizowane w formule otwartego salonu z udzia?em publiczno?ci. Nazwa cyklu nawi?zuje do wroc?awskiego adresu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej na ulicy Widok 10. Podczas debat „Z Widokiem na…” mieszka?cy Dolnego ?l?ska maj? mo?liwo?? spotkania si? ze znanymi osobami, które zajmuj? si? ró?nymi zagadnieniami zwi?zanymi z szeroko poj?t? integracj? europejsk?.

W celu uzyskania szczegó?owych informacji, prosimy o kontakt z nast?puj?cymi osobami:

Rafa? Szyndlauer

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce
ul.
Widok 10, 50-052 Wroc?aw

tel.:   71 324 09 02
e-mail: 
Rafal.SZYNDLAUER@ec.europa.eu

lub

Dorota Dardzi?ska

zespó? prasowy

e-mail: Dorota.dardzinska@keino.pl

tel.: 793 117 996

Dodatkowe informacje o uczestnikach debaty „Euro – jak i kiedy?”:

Prof. dr hab. Ma?gorzata Zaleska, Cz?onek Zarz?du NBP, jest absolwentk? Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie, któr? uko?czy?a w 1993 r. W 1995 r. uko?czy?a równie? Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. W 2004 r. uzyska?a tytu? naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2006 roku zosta?a awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego SGH.

Jest autork? ponad 320 pozycji naukowych i popularno-naukowych, przede wszystkim na temat sieci bezpiecze?stwa rynków finansowych, organizacji i regulacji nadzoru nad rynkiem bankowym oraz systemu gwarantowania depozytów, a tak?e identyfikacji ryzyka upad?o?ci banków. W latach 1998-2003 by?a doradc? prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2000-2002 cz?onkiem Rady Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie, w latach 2005-2006 ekspertem ministra edukacji narodowej i sportu do opracowania standardu kierunku „finanse i bankowo??”, a w 2007 r. cz?onkiem Komisji Nadzoru Bankowego. W okresie od 20 kwietnia 2007 r. do 31 lipca 2009 r. pe?ni?a funkcj? prezesa zarz?du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008 -2009 by?a tak?e cz?onkiem zarz?du International Association of Deposit Insurers (IADI) oraz przewodnicz?c? Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (EFDI). Od 2011 roku jest wiceprzewodnicz?c? Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, natomiast od 2008 r. redaktorem naczelnym czasopisma „Finanse” wydawanego przez ten Komitet. Od 2013 r. pracuje w Instytucie Bankowo?ci i Ubezpiecze? Gospodarczych SGH, gdzie pe?ni funkcj? kierownika Zak?adu Bankowo?ci i Bezpiecze?stwa Systemu Finansowego. W dniu 3 sierpnia 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczy?ski, na wniosek Prezesa NBP S?awomira Skrzypka, powo?a? Ma?gorzat? Zalesk? na stanowisko cz?onka zarz?du NBP.

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu, Przewodnicz?cy Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, od 2007 r. doktor honoris causa Uniwersytetu Wile?skiego oraz Pa?stwowego Ukrai?skiego Uniwersytetu Finansów i Handlu Mi?dzynarodowego w Kijowie, autor wielu publikacji naukowych.

Prof. Andrzej Gospodarowicz studiowa? w latach 1962-1965 w Szkole G?ównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szko?a G?ówna Handlowa) na kierunku ekonomika handlu i w latach 1965-1968 w Moskiewskim Instytucie Ekonomiczno-Statystycznym na kierunku przetwarzanie danych i ekonometria. Doktorat obroni? w 1976 r. na Akademii Ekonomicznej we Wroc?awiu, stopie? doktora habilitowanego uzyska? w 1986 r., a tytu? profesora w 1992 r. W roku 2011 prof. Andrzej Gospodarowicz otrzyma? tytu? doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet Wile?ski, a w 2014 r. tytu? doktora honoris causa Pa?stwowego Ukrai?skiego Uniwersytetu Finansów i Handlu Mi?dzynarodowego w Kijowie. Pracuje w Katedrze Bankowo?ci w Instytucie Zarz?dzania Finansami na Wydziale Zarz?dzania, Informatyki i Finansów. Po wyborach w 2012 r. powierzono prof. Andrzejowi Gospodarowiczowi funkcj? rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu na kadencj? 2012-2016.

Bartosz Otachel, doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, zajmuje si? rynkiem pracy oraz polityk? spo?eczn? w kontek?cie koordynacji polityki gospodarczej w ramach tzw. Semestru Europejskiego. Absolwent finansów i bankowo?ci Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie oraz studiów europejskich na Uniwersytecie Po?udniowej Danii w Odense. Przez ostatnie 6 lat by? zatrudniony w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Spo?ecznych i W??czenia Spo?ecznego, gdzie zajmowa? si? Europejskim Funduszem Spo?ecznym oraz strategi? Europa 2020.

Pawe? Panczyj, dyrektor zarz?dzaj?cy Zwi?zku Liderów Sektora Us?ug Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Reprezentowa? zarówno sektor publiczny (Miasto Wroc?aw), jak równie? inwestorów biznesowych w procesie negocjacji dotycz?cych wyboru lokalizacji projektów. Pe?ni? funkcj? Eksperta Ernst&Young. Przez wiele lat by? odpowiedzialny za wsparcie inwestorów w realizacji projektów inwestycyjnych.

O wystawie „Euro, waluta europejska”

Wystaw? p.t. „Euro, waluta europejska” przygotowa?a Komisja Europejska we wspó?pracy z Narodowym Bankiem Polskim. Ukazuje ona histori? wspólnej europejskiej waluty oraz proces, który doprowadzi? do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. W atrakcyjny sposób przedstawiono równie? histori? strefy euro, rol? euro w Unii Europejskiej i w ?wiecie oraz jej znaczenie dla obywateli. Wystawa zawiera tak?e informacje na temat polityki gospodarczej UE, warunków cz?onkostwa w strefie euro oraz perspektyw zwi?zanych z przyj?ciem wspólnej europejskiej waluty przez Polsk?.

Zwiedzaj?cy dowiedz? si? równie? jak zabezpieczone s? banknoty i monety euro, a tak?e otrzymaj? pami?tkowy ?eton i dyplom potwierdzaj?cy udzia? w wystawie. Najm?odsi widzowie b?d? mogli natomiast pozna? banknoty i monety euro, graj?c w edukacyjne gry komputerowe oraz ogl?daj?c filmy animowane.

Ekspozycja zosta?a opracowana przez Komisj? Europejsk? i zaprezentowana po raz pierwszy w Brukseli w 2007 r. Od tamtego czasu wystawa odwiedzi?a 10 krajów Unii Europejskiej i prawie 30 miast. Polska jest jedenastym krajem goszcz?cym wystaw?. Prezentowano j? dot?d w takich polskich miastach jak m.in.: Pozna?, Gda?sk, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Olsztyn, Katowice, Kraków, ?ód?.

 
 

stat4u